GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de rijopleiding beter afstemmen op de noden van de stad en hierbij rekening houden met alle actoren betrokken bij de rijopleiding. Met een sterke hervorming van de rijopleiding en van de examens voor het behalen van het rijbewijs, wil de brusselse overheid toekomstige bestuurders beter vormen en voorbereiden, met het oog op een betere verkeersveiligheid en een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers. De aanpassingen worden in twee fasen gepland.

 

VANAF 01.02.2019

Introductie van een nieuw model voorlopig rijbewijs "12 maanden" (met begeleider)

Na het einde van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden moet de kandidaat nog steeds 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden te kunnen verkrijgen. In tussentijd moet hij minimum 6u rijschool volgen om het praktijkexamen te kunnen afleggen.

Indien gewenst, kan hij in die 3 jaar wel eenmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden verkrijgen na min. 6u rijschool. Alleen de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden komt in aanmerking, dus het stage-attest moet nog steeds worden voorgelegd.

De mogelijkheid om een geldig voorlopig rijbewijs 18 maanden om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden en vice-versa, blijft behouden. Er is echter geen mogelijkheid om om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 12 maanden.

Net zoals bij een voorlopig rijbewijs 36 maanden, moet de houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders en/of een gebrevetteerde rij-instructeur.

 


SINDS 01.11.2018

Het attest van aangifte van verlies, van diefstal of van beschadiging/ vernietiging van een identiteitskaart, of van een identiteitskaart voor vreemdeling, wordt in de brusselse examencentra niet meer aanvaard om deel te nemen aan het theorie-examen of het praktijkexamen.SINDS 01.11.2018

I. Vier praktische opleidingstrajecten


1.Stage min. 9 maanden
• Met begeleider
• Geen verplichte rijlessen

2.Stage min. 6 maanden
• Met begeleider
• Minimum 14 uur rijlessen

3.Stage min. 3 maanden
• Zonder begeleider
• Minimum 20 uur rijlessen

4.Geen stage (dus geen voorlopig rijbewijs)
• Zonder begeleider
• Minimum 30 uur rijlessen

De maximumduur van de stage, ongeacht het gekozen traject, bedraagt steeds 18 maanden.II. EHBO-opleiding
Kandidaat-bestuurders moet in Brussel een verplichte EHBO-opleiding volgen om een rijbewijs B te kunnen behalen. In deze opleiding zal de kandidaat onder andere leren hoe hij het best reageert in geval van een verkeersongeval.

 

Zijn verplicht de opleiding te volgen:
- de houders van een eerste voorlopig rijbewijs afgeleverd na 31.10.2018
- de houders van een buitenlands rijbewijs

 

Zijn vrijgesteld:
- de houders van een eerste voorlopig rijbewijs afgeleverd voor 01.11.2018 (geldig, omgewisseld of verlopen)
- de kandidaten die een gelijkaardig opleiding reeds hebben gevolgd en/of die een beroep uitoefenen in de gezondheidszorg

De vrijstellingen worden verleend door Brussel Mobiliteit. Dit formulier laat u toe een vrijstelling aan te vragen als u aan de voorwaarden voldoet.

 

Meer informatie: www.eerstehulpopweg.brussels

 


III. Risicoperceptietest in het praktijkexamen

Het praktijkexamen van de categorie B wordt uitgebreid met een risicoperceptietest, zijnde een computertest die wordt afgelegd voor het afleggen van de proef op de openbare weg. De risicoperceptietest zal nagaan of de kandidaat de potentiële gevaren op de weg kan herkennen.

Belangrijk! Lees hier voor meer informatie

 


IV. Handboek voor begeleiders en logboek voor kandidaat-bestuurders
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een handboek ontwikkelen met nuttige tips. Dit handboek zal ter beschikking worden gesteld aan alle personen die als begeleider willen optreden voor een kandidaat-bestuurder.

 

De kandidaat-bestuurders moeten tijdens de stageperiode een logboek bijhouden met de rijomstandigheden en het aantal afgelegde kilometers. De richtinggevende norm qua af te leggen afstand tijdens de stageperiode is 1500 km voor de eerste twee trajecten en 1000 km voor het traject met 20 uren rijschool. Het logboek wordt geverifieerd op het praktijkexamen.

Print volgende documenten, vul ze in en stel zo uw logboek samen:
overzicht van de trajecten
details per traject (verplicht in te vullen voor elk traject)

 


V. Sancties ingevolge fraude of ordeverstoring tijdens het praktijkexamen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om bijkomende sancties op te leggen aan kandidaten die betrapt worden op fraude of kandidaten die de orde verstoren. In beide gevallen zullen de kandidaten niet geslaagd zijn voor het examen en zullen zij worden uitgesloten om voor dit examen een nieuwe poging te ondernemen:
• gedurende 1 jaar in geval van fraude;
• gedurende 6 maanden in geval van ordeverstoring.

 

 

 


SINDS 30.04.2018

I. Zware overtredingen in het theorie-examen (enkel voor categorie B)
In het theorie-examen van de categorie B  wordt een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Dit werd ook geïmplementeerd in Vlaanderen en in Wallonië.
Het theorie-examen bestaat steeds uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen om te slagen. Bij een zware overtreding worden vijf punten afgetrokken, bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum negen lichte fouten of één zware en vier lichte fouten maken. Vanaf twee zware overtredingen is de kandidaat uitgesteld.

 


II. Examen met tolk ( voor alle categorieën)
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de kandidaat het theorie- en praktijkexamen in het Nederlands of in het Frans afleggen. De kandidaat die geen van deze twee talen machtig is, kan het examen afleggen in het Engels of in het Duits bijgestaan door een tolk, die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum.

 


III. Sancties ingevolge fraude of ordeverstoring tijdens het theorie-examen (voor alle categorieën)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om bijkomende sancties op te leggen aan kandidaten die betrapt worden op fraude of kandidaten die de orde verstoren. In beide gevallen zijn de kandidaten niet geslaagd voor het examen en worden zij uitgesloten om voor dit examen een nieuwe poging te ondernemen:
• gedurende 1 jaar in geval van fraude;
• gedurende 6 maanden in geval van ordeverstoring.